I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi (dále jen „kupní smlouva“), nebo smlouvy o poskytnutí poradenství (dále jen „smlouva o poradenství“), nebo smlouvy o členství (dále jen „smlouvy o členství“) (kupní smlouva, smlouva o poradenství dále společně také jen „smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím webových stránek https://michaelakopecka.cz a https://afino.cz (dále jen „webové stránky“).
 2. Provozovatelem webových stránek (dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“) je právnická osoba společnost AFINO s.r.o. se sídlem Lýskova 885/3, Praha 5, IČ26481863, DIČ CZ26841863.

         Kontaktní údaje: filipek@afino.cz, https://afino.cz (web)

 1. Zákazníkem se rozumí každý návštěvník webových stránek provozovatele https://afino.cz, který prostřednictvím webových stránek odeslal řádnou objednávku, nebo žádost o poskytnutí poradenství. Zákazník, který prostřednictvím webových stránek odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující. Podnikatelem se rozumí osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Spotřebitelem se rozumí osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
 2. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u provozovatele, který k ní zákazníkovi umožní přístup na základě jeho písemné žádosti. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky komunikace, informuje provozovatel zákazníka o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách provozovatele archivována v elektronické podobě.
 3. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 4. Poskytovatel AFINO s.r.o. je plátcem DPH.
 5. Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK) nebo eurech (EUR).
 6. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití elektronických prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním smluv dle VOP (zejména náklady na internetové připojení) nese zákazník.
 7. Uhrazením kupní ceny nebo ceny za službyse rozumí připsání předmětné finanční částky na účet provozovatele.

II. Prodej zboží / Poskytování poradenství

a) Uzavření smlouvy

 1. Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji či o službě prostřednictvím webových stránek a/nebo prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů. Vedle informací o zboží určeném k prodeji prodávající zpřístupňuje prostřednictvím webových stránek též nabídku poskytovaného poradenství. V případě, že není uvedeno jinak, platí dále uvedené podmínky též pro poskytování poradenství.
 2. Webové stránky umožňují zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží a služby včetně uvedení cen jednotlivého zboží či služeb, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží či služeb. Ceny zboží či služeb jsou konečné a zahrnují veškeré související poplatky. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách. Tímto ustanovením není dotčena možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen „formulář“). Formulář obsahuje zejména informace o: (i) objednávaném zboží a jeho množství, (ii) objednávané službě a jejím rozsahu (iii) způsobu úhrady kupní ceny zboží či služeb, a (iv) osobní údaje nezbytné pro řádné uzavření smlouvy a dodání objednaného zboží či služeb (dále jen „objednávka“).
 5. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
 6. Formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávající považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že prodávající již zboží či službu nedodává a/nebo se zásadně změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.
 8. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží či služby.

b) Dodání a úhrada kupní ceny zboží a služeb

 1. Je-li uzavřena kupní smlouva způsobem dle čl. II. odst. a) těchto obchodních podmínek, prodávající doručí zboží kupujícím prostřednictvím zadané elektronické adresy, a to ve lhůtě stanovené na webových stránkách nebo ve lhůtě, která je mezi smluvními stranami individuálně dohodnuta. V případě, že by zboží nebylo dodáno nebo služba nebyla poskytnuta ve stanovené lhůtě, je kupující povinen informovat prodávajícího a ten zjedná nápravu do 5 dnů od obdržení informace od kupujícího.
 2. Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: (i) on-line platební kartou nebo (ii) bezhotovostním převodem na účet.
 3. Případné slevy z ceny zboží či služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě kupujícímu na zadanou elektronickou adresu.

c) Dodání a úhrada kupní ceny poradenství

 1. Poradenství je poskytováno Ing. Jiřím Filípkem (dále jen „poskytovatel“) osobně nebo telefonicky s tím, že kupujícímu zavolá poskytovatel. Osobní konzultace probíhají na předem domluveném místě. Poskytovatel je oprávněn poskytovat poradenství prostřednictvím třetí osoby, kterou osobně vyškolí v metodách, které při poradenství používá (dále jen „interiérový specialista“). O této skutečnosti je poskytovatel povinen klienta informovat předem.
 2. Poradenství začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že kupující nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven(a), zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatel, nahradí promeškaný čas kupujícímu v náhradním termínu. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně kupujícího, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil nejméně 24 hodin předem, má se za to, že konzultace proběhla.
 3. Pro úhradu kupní ceny poradenství se analogicky použije ustanovení článku II. odst. b) VOP.
 4. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají soukromí či obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození kupujícího. Obsah konzultace je důvěrný. Povinnosti týkající se mlčenlivosti je povinen splnit též poskytovatelem proškolený interiérový specialista.
 5. Veškeré povinnosti týkající se poskytovatele je povinen splnit i poskytovatelem proškolený specialista.
 6. Provozovatel ani poskytovatel, resp. poskytovatelem proškolený specialista, nenese odpovědnost za výsledky následné designérské práce zákazníka související s realizací interiéru.

d) Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních přepisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí.
 4. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2106 občanského zákoníku, a to: a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, vyjma případů upravených v § 2106 odst. 2 občanského zákoníku. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má kupující zejména práva dle § 2107 občanského zákoníku, a to na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího („reklamace“), a to prostřednictvím e-mailu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamaci. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

e) Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

III. Práva spotřebitele

 1. Spotřebitel má tato práva, která se nevztahují na podnikatele:

a) Informace před uzavřením smlouvy nebo smlouvy o členství jsou zveřejněny prostřednictvím webových stránek a v těchto VOP.

b) Spotřebitel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poradenství nebo smlouvy o členství uzavřené v souladu s VOP neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poradenství nebo smlouvy o členství. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků poskytovatele ze smlouvy o členství nebo smlouvy o poradenství uzavřené podle těchto VOP před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá spotřebitel v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

c) Spotřebitel zároveň bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

d) Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit (ustanovení odstavce b) a c) tohoto článku) je spotřebitel oprávněn od smlouvy nebo smlouvy o členství uzavřené dle těchto obchodních podmínek odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření. Právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní spotřebitel uplatní tak, že zašle provozovateli e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude obsahovat jméno a příjmení klienta, email, se kterým je objednávka svázána, a datum uzavření kupní smlouvy.

e) Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi provozovatelem a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s provozovatelem s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u provozovatele právo, které je předmětem sporu.

IV. Duševní vlastnictví a know-how provozovatele

 1. Zboží a v rámci členství v online programu zpřístupněný obsah jsou výsledkem duševní činnosti provozovatele a jsou jeho majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.
 2. Veškeré texty a fotografie jsou majetkem provozovatele a bez jeho souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem, se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dále souvisejícími předpisy.
 2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, který není spotřebitel, se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na webových stránkách provozovatele a informace o změně VOP bude podle volby provozovatele učiněna zpravidla zveřejněním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním VOP ve vhodném formátu vhodným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím provozovatelem stanovené lhůty, která činí min. 30 dní ode dne oznámení změny VOP.
 4. V případě, že zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu nejpozději 5 dní před účinností příslušné změny VOP. V případě, že zákazník nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou VOP souhlasí. Provozovatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu VOP, s níž nebude spojeno právo zákazníka na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude zákazník vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.
 5. Zvláštní ujednání mezi provozovatelem a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.
 6. Na smluvní vztah mezi zákazníkem a provozovatelem, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) občanského zákoníku, pokud jde o podnikatele. Zákazník i provozovatel na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
 7. Odpověď zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 8. Provozovatel ani zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 9. Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování, jakož i o vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, naleznete na adrese https://afino.cz.
 10. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1.11.2021.