Realizace interiérů & koordinace staveb

Zastupujeme klienta po dobu realizace stavby – zajišťujeme dohled nad zpracováním projektové dokumentace, výběr subdodavatelů a jejich koordinaci i technický dozor.

Řídíme a koordinujeme nejen stavby, které jsme sami i navrhli, ale také projekty jiných projekčních kanceláří či architektonických ateliérů. Dohlížíme nad zpracováním projektové dokumentace. Odborně posoudíme projekty staveb, navrhneme možné řešení, ale i upozorníme na úskalí či technická omezení staveb. Zajistíme technický dozor investora.

Zpracujeme výběrové řízení na zhotovitele a odborně posoudíme nabídky z technického, cenového, organizačního hlediska i z pohledu smluvního zajištění. Koordinujeme subdodavatele-řídíme proces realizace stavby, kontrolujeme rozpočet.

Zajišťujeme zejména

 • Výběrové řízení na zhotovitele
 • Vyjádření a konzultace ke smlouvě o dílo
 • Organizace a zajištění předání a převzetí staveniště zhotoviteli
 • Kontrola prováděných stavebních prací v souladu s projektovou dokumentaci
 • Kontrola dodržování veškerých podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace
 • Kontrola technologických postupů při provádění stavby
 • Kontrola kvality prováděných prací
 • Cenová a věcná kontrola provedených prací
 • Kontrola oprávněnosti fakturace zhotovitele
 • Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby
 • Příprava a zajištění všech podkladů pro kolaudaci
 • Zajištění zapsání kolaudované stavby na příslušný katastrální úřad

REFERENČNÍ LISTY

Projekt „Rekonstrukce budov ústředí České národní banky v Praze 1

Potvrzujeme, že firma Filing – Ing. Jiří Filípek se v období od března 1998 do května 2000 podílela třemi až pěti pracovníky na realizaci výše uvedené stavby v hodnotě přes 4,5 mld. Kč a to formou subdodávky pro generálního dodavatele stavby , tj. pro Pozemní stavby Zlín – Group, a. s. V počátku činnosti prováděla firma Filing technické koordinace projektů zabudovaného interiéru a souvisejících instalací a technických zařízení budov. Postupně převzala funkci koordinátora části hlavního objektu a od července 1999 zajišťovala realizaci dodávek volného a zabudovaného interiéru, realizaci provozního souboru expozice ČNB a dodávek prvního vybavení.

Vzhledem k úspěšnému působení Vaší firmy na stavbě a vzhledem k velmi dobrým koordinačním a organizačním schopnostem celé firmy, vydáváme toto potvrzení a souhlasíme s tím, aby bylo zařazeno do referenční listiny firmy Filing.

Ing. Zdenek Virius, ředitel správní sekce České národní banky

15. 5. 2000, čj.: 359/420/2000/REK

 

Jménem společnosti Techo Finance a.s. vyslovuji poděkování za vynikající spolupráci při realizaci vestavby interiéru Tančícího domu v Praze na Rašínově nábřeží. Zároveň tímto tlumočíme výraz spokojenosti firmy Andersen Consulting s rychlostí a kvalitou díla.